Search Hindi SMS

Guru Nanak Dev Ji Ke Dohe In Hindi | Best Dohe

Popular Guru Nanak Dev Ji Ke Dohe In Hindi | Best Dohe In Hindi On Guru Nanak Dev Ji.

Ek Onkar Satinaam, Krta Purkhu Nirbhau
Nirber, Akaal Murti, Ajooni, Sembh Gur Parsaadi ||

Hukmi Utam Nichu Hukmi Likith Dukhsokh Paai Ahi
Ikna Hukmi Bakshish Iki Hukmi Sada Bhavai Ahi ||

Salahi Salahi Eti Surti Na Paayiya
Nadiya Ate Vah Pavhi Samundi Na Jaani Ahi ||

Pavnu Guru Paani Pita Mata Dharti Mehtu
Divas Raat Dui Daai Daaiya Khele Saglu Jagtu ||